Kế hoạch điều tra trình độ văn hóa năm 2012

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:55' 20-02-2012
Dung lượng: 111.0 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người

UBND XÃ VĨNH HẬU
BCĐ. PCGD-TTMC

Số: ..... /KH – PC
( Dự thảo)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Hậu, ngày tháng 2 năm 2012KẾ HOẠCH
ĐIỀU TRA TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN NHÂN DÂN NĂM 2012
(Độ tuổi từ 0 -35)

Căn cứ vào Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;
Căn cứ vào Kế hoạch số: 283/KH. PGD.ĐT ngày 27/9/2011 của Ban chỉ đạo PCGD-TTMC huyện Hòa Bình về Phổ cập giáo dục Mần non, Tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục tiểu - Xóa mù chữ và trung học cơ sở năm học 2011-2012;
Thực hiện nội dung cuộc họp ra quân đầu năm 2012 của Ban chấp hành mở rộng của Ban Thường vụ Đảng bộ xã ngày 3/2/2012. Ban chỉ đạo PCGD-TTMC lập Kế hoạch tổng điều tra trình độ học vấn nhân dân ( độ tuổi từ 0-35) như sau:
I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG ĐIỀU TRA:
1. Đối tượng điều tra: Toàn bộ nhân dân trong toàn xã độ tuổi từ 0-35 tương ứng với năm sinh (Từ 2012-1977), đối với hộ không có người trong độ tuổi này chỉ cần ghi tên chủ hộ rồi cho chủ hộ ký tên.
- Điều tra độ tuổi từ 0-5: Đối chiếu với số HS đang học Mẫu giáo trong và ngoài địa bàn. Lập danh sách trẻ 3- 5 tuổi chưa học mẫu giáo, từ đó có Kế hoạch mở lớp năm học 2012-2013 và Phổ cập Mẫu giáo 5 tuổi năm 2012 và các năm tiếp theo...
- Điều tra trẻ từ 6-14 tuổi: Đối chiếu HS đang học Tiểu học, Mẫu giáo, hoàn thành chương trình tiểu, đang học THCS trong và ngoài địa bàn. Lập danh sách trẻ 6 tuổi chưa học Mẫu giáo 5 tuổi, có Kế hoạch mở lớp 36 buổi trong hè, có kế hoạch mở lớp, tuyển sinh năm học 2012-2013. Lập danh sách trẻ bỏ học, chưa học có kế hoạch vận động, mở lớp nhằm bảo đảm chất lượng PC giáo dục tiểu học chống mù chữ.
- Điều tra đối tượng từ 15-18 tuổi: Đối chiếu HS đang học THCS, Phổ thông trung học, oàn thành chương trình trung học cơ sở trong và ngoài địa bàn. Lập danh sách đối tượng bỏ học có kế hoạch vận động mở lớp Phổ cập THCS, xóa mù chữ ... nhằm bảo đảm chất lượng PCGD THCS và xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013 và những năm tiếp theo.
- Điều tra đối tượng từ 19-35 tuổi nắm trình độ học vấn nhân dân... Lập danh sách đối tượng có trình độ từ lớp 4 trở xuống có kế hoạch mở lớp Xóa mù chữ và sau xóa mù chữ nhằm nâng cao chất lượng PCGD – TTMC...
2. Nội dung điều tra:
Điều tra toàn bộ số dân trong toàn xã (từ 0-35 tuổi)
Tổng số hộ dân trong toàn xã khoảng: 2419 hộ được chia ra tương ứng với các nhóm điều tra như sau:

TT
TÊN ẤP
SỐ HỘ DÂN
SỐ NHÓM ĐIỀU TRA
GHI CHÚ

01
Thống Nhất

3


02
Vĩnh mẫu

4


43
Vĩnh Thạnh

4


04
Ấp 14

3


05
Toàn Thắng

3


06
Cái Tràm

2


07
Ấp 13

3


TỔNG CỘNG
2419
22II. PHÂN CÔNG CỤ THỂ:
Phân công trách nhiệm cho các trường
TH. Vĩnh hậu A: Ấp Vĩnh mẫu, Vĩnh thạnh, 14, Thống Nhất
TH. Vĩnh hậu C: Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm, 13
THCS Vĩnh Hậu, Mẫu giáo Tuổi Thơ kết hợp với 02 trường TH điều tra và tổng hợp trên toàn xã;
Phân công trách nhiệm cho các ấp: Các ấp có trách nhiệm phân công người phụ trách theo từng nhóm điều tra tuyệt đối không bỏ sót đối tượng
* Giáo viên điều tra có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin trên phiếu điều tra, tổng hợp báo cáo.
3. Tổng hợp, báo cáo:
Sau khi điều tra các trường tổng hợp báo cáo theo từng ấp và cử người cùng với Giáo viên chuyên trách nhập dữ liệu trên máy, lên báo cáo theo yêu cầu hồ sơ phổ cập năm 2012 và những năm tiếp theo.
III. DỰ KIẾN THỜI GIAN ĐIỀU TRA:
Họp ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ: ngày 14/2/2012
Điều tra từ ngày 15,16,17,18
Nhập máy, tổng hợp báo